Why Culture Matters? | International Symposium


Data și ora:
Gazdă:

Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara 300223, Romania

Despre

❖ EN ❖
WHY CULTURE MATTERS?
International Symposium / 6-7-8 October 2022
Timișoara, Romania
Keywords: cultural heritage / center-periphery relation / migration
Why Culture Matters? International Symposium is organized during three days, in Timișoara, and centers around three main themes: material and immaterial heritage, relationships between center and periphery, and migration.
Bringing together actors involved in projects and initiatives related to these topics, the symposium proposes to its participants to reflect on how culture (in its several dimensions: as a product, as a process, and as an instrument) interacts with and is shaped by them in the exceptional context of Timișoara 2023.
Several layers and questions are to be considered:
▶︎ Heritagization dynamics and community relations with the past: what is important/ representative from the past? What do we transfer and to whom? Who decides what to transmit and to whom? What do we choose to ignore from the past and why? Which past is worth saving? What to do when the past is destroyed/ lost?
▶︎ The transfer of knowledge between center and periphery or between the so-called elites and the marginal communities, in an exercise of rebalancing certain established relations and enriching both center and margins.
▶︎ New narratives on migration in the present context of the war in Ukraine, but also historical migrations in the last century (migration as trauma – caused by war, dislocation, deportation but also migration as a means of survival, or as gaining knowledge and meaning)
▶︎ Human dynamics (regarding actors involved: representatives of NGOs, of local, regional and national administrative parties, professionals in heritage studies, stakeholders, public)
▶︎ The European Capital of Culture title legacy and reflecting on what happens after Timișoara 2023: Does culture matter only in some contexts (exceptional) and when focused on?
What is to be learned and implemented on societal levels after this focus on heritage, margins, and migration passes? As ongoing processes and products, they require constant observation and reflection which could generate adequate cultural policies.

→ Programme*
WHY CULTURE MATTERS?
International Symposium
6-7-8 October, 2022

Day 1 // October 6th, 2022
Location: FABER (4-5, Peneș Curcanul str.)
14:30-15:00 Registration
15:00-16:45 Case studies / The Ambulance for Monuments (all the national branches)
17:00-19:00 Case studies / European Initiatives for Heritage Safeguarding
19:00-20:00 Round table & Conclusions

Day 2 // October 7th, 2022
Location: West University of Timișoara (Aula Magna)
09:30 Registration
10:00 - 10:30 Opening & Introduction / Why Culture Matters?
10:30 - 11:45 Debate / The power of centripheries: Why does the ECoC title matter for Timișoara & Banat? (Part I)
11:45 - 12:00 Coffee Break
12:00 - 12:45 Debate / The power of centripheries: Why does the ECoC title matter for Timișoara & Banat? (Part II)
12:45 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:45 Conferences: Why our Heritage Matters? Focus Europa
15:45 - 16:00 Coffee Break
16:00 - 17:45 Case studies: Why our Heritage Matters? Focus Romania
17:45 - 18:00 Coffee break
18:00 - 19:00 Round table / Conclusions @ Urban Garden of WUT

Day 3 // October 8th, 2022
Location: West University of Timișoara (Amphitheater 101)
12:30 - 13:00 Registration
13:00 - 14:45 Ukraine and its Cultural Front
14:45 - 15:00 Coffee Break
15:00 - 16:45 Why are we afraid of migration? Focus on the refugee crisis & inclusion
16:45 - 18:00 Conclusions & Closing
More details about guest speakers coming soon. The symposium’s general programme may be subject to change, depending on circumstances.
Participation is free, registration of participants is mandatory. The registration form will be available from September 20, 2022.
***
Why Culture Matters? International Symposium is organized by Prin Banat Association, as a joint activity of the projects Moving Fireplaces, Centriphery & The Ambulance for Monuments - Banat.
Strategic partners: Europa Nostra, West University of Timișoara & Monumentum Association
Local Partners: National Institute for Heritage, Romanian Order of Architects, Asociația de la 4, Timiș County Youth Foundation, Jazz Banat Cultural Foundation, Memorial to the Revolution of 16–22 December in Timişoara
International Partners: Festival of Regions (Austria), New Culture Foundation (Bulgaria), Dansehallerne (Denmark), Espoo City Theatre (Finland), La Manufacture Collectif Contemporain (France), Rijeka 2020 - European Capital of Culture (Croatia), Cultura Nova Festival (Netherlands), Walk & Talk (Azores, Portugalia), Romanian Community from Serbia, FabLab Zagreb (Croatia)
Co-funded by the Creative Europe Program of the European Union, Timișoara Municipality through the Center for Projects, TIM Cultura Program of Timiș County Council. The Why Culture Matters? International Symposium is part of "A Week for Monuments" cultural project, co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.
__________________________________________
❖ RO ❖
DE CE CONTEAZĂ CULTURA?
Simpozion Internațional / 6-7-8 octombrie 2022
Timișoara, România
Cuvinte cheie: patrimoniu cultural / relația centru-periferie / migrație
Simpozionul Internațional „De ce contează cultura?" este organizat pe parcursul a trei zile, la Timișoara, și se concentrează pe trei teme principale: patrimoniul cultural material și imaterial, relațiile dintre centru și periferie și fenomenul migrației.
Reunind actori implicați în proiecte și inițiative relevante pentru aceste subiecte, simpozionul propune participanților să reflecteze asupra modului în care ei interacționează și modelează cultura (în diferitele sale dimensiuni: ca produs, ca proces și ca instrument), în contextul excepțional Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii.
Câteva dintre subiectele pe care le vom dezbate și întrebările cărora vom încerca să le găsim răspunsuri, în cadrul simpozionului:
▶︎ Dinamica patrimoniului și relațiile comunității cu trecutul: ce este important/reprezentativ din trecut? ce transferăm și cui? cine decide ce să transmitem și cui? ce alegem să ignorăm din trecut și de ce? ce trecut merită salvat? ce se întâmplă atunci când trecutul este distrus/pierdut?
▶︎ Transferul de cunoștințe și bune practici între centru și periferie sau între așa-numitele elite și comunitățile marginale, într-un exercițiu de reechilibrare a anumitor relații prestabilite, de pe urma cărora să beneficieze atât centrul, cât și periferiile.
▶︎ Noi narațiuni despre migrație, în contextul actual al războiului din Ucraina, dar și migrațiile istorice din ultimul secol (migrația ca traumă – cauzată de război, dislocare, deportare, dar și migrația ca mijloc de supraviețuire, sau ca dobândire de noi cunoștințe și a sentimentului de apartenență la un loc).
▶︎ Dinamica umană (în ceea ce privește actorii implicați: reprezentanți ai ONG-urilor, ai administrațiilor locale, regionale și naționale, experți, public etc.)
▶︎ Ce rămâne după anul de Capitală Europeană a Culturii? Reflecție asupra a ceea ce se întâmplă după Timișoara 2023: cultura contează doar în anumite contexte (excepționale)? Ce trebuie învățat și implementat la niveluri societale după trecerea acestui focus asupra patrimoniului cultural, pe „margini" și migrație? Ca procese și produse în desfășurare, pentru a putea genera politici culturale adecvate, acestea necesită observație și reflecție constante, chiar și după momentul Timișoara 2023.

→ Program*
DE CE CONTEAZĂ CULTURA?
Simpozion internațional
6-7-8 octombrie 2022

Ziua 1 // 6 octombrie 2022
Locație: FABER (str. Peneș Curcanul, nr. 4-5)
14:30-15:00 Înregistrarea participanților
15:00-16:45 Studii de caz / Ambulanța pentru Monumente (toate filialele naționale)
17:00-19:00 Studii de caz / Inițiative europene pentru salvgardarea patrimoniului
19:00-20:00 Masă rotundă & concluzii

Ziua 2 // 7 octombrie 2022
Locație: Universitatea de Vest din Timișoara (Aula Magna)
09:30 - 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 - 10:30 Deschidere și introducere / De ce contează cultura?
10:30 - 11:45 Dezbatere / Puterea centrelor și marginilor: De ce contează titlul CEC pentru Timișoara & Banat? (Partea I)
11:45 - 12:00 Pauză de cafea
12:00 - 12:45 Dezbatere / Puterea centrelor și marginilor: De ce contează titlul CEC pentru Timișoara & Banat? (Partea a II-a)
12:45 - 14:00 Prânz
14:00 - 15:45 Conferințe: De ce contează patrimoniul nostru cultural? Focus Europa
15:45 - 16:00 Pauză de cafea
16:00 - 17:45 Studii de caz: De ce contează patrimoniul nostru cultural? Focus România
17:45 - 18:00 Pauză de cafea
18:00 - 19:00 Masă rotundă / Concluzii @ Grădina Urbană UVT

Ziua 3 // 8 octombrie 2022
Locație: Universitatea de Vest Timișoara (Amfiteatrul 101)
12:30-13:00 Înregistrarea participanților
13:00 - 14:45 Ucraina și frontul său cultural
14:45 - 15:00 Pauză de cafea
15:00 - 16:45 De ce ne este frică de migrație? Focus: criza refugiaților și incluziune
16:45 - 18:00 Concluzii și discurs închidere eveniment
*Mai multe detalii despre invitați, în curând. Programul general al simpozinului poate suferi modificări.
Participarea la eveniment este gratuită, înregistrarea participanților este obligatorie. Formularul de înregistrare va fi disponibil începând cu data de 20 septembrie 2022.
________________________________________
Simpozionul Internațional „De ce contează cultura?" este organizat de Asociația Prin Banat, ca activitate comună a proiectelor Centriphery, Ambulanța pentru Monumente - Banat și Cămine în mișcare.
Parteneri strategici: Europa Nostra, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Monumentum
Parteneri locali: Institutul Național pentru Patrimoniu, Ordinul Arhitecților din România, Asociația de la 4, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Fundația Culturală Jazz Banat, Memorialul Revoluției din 16–22 Decembrie 1989 la Timișoara
Parteneri internaționali: Festival of Regions (Austria), New Culture Foundation (Bulgaria), Dansehallerne (Danemarca), Espoo City Theatre (Finlanda), La Manufacture Collectif Contemporain (Franța), Cultura Nova Festival (Olanda), Walk & Talk (Azore, Portugalia), Comunitatea Românilor din Serbia, FabLab Zagred (Croația)
Co-finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene și Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Acțiune finanțată de Consiliului Județean Timiș, prin Programul TIM Cultura. Simpozionul face parte din proiectul cultural A Week For Monuments, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Fotografii